citáty

20. března 2009 v 14:40
Guillaume Apollinaire

---------------------------

Kdo nikdy nemiloval, může napsat velký román o lásce,
nikoliv však prostou báseň o ní.

---------------------------

Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou.

---------------------------

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta,
která se odehrává v posteli.

---------------------------

Láska pohnula mým životem, jako se hýbe zemí ve válečné zóně.

---------------------------

Žena je nepřítelem snění.

---------------------------

Ženy jsou stvořeny jen pro mír.

---------------------------

Tělo je stvořeno pro rozkoš, ale není v něm láska. A tak se
teď marně pokouším obejmout svého ducha.

---------------------------

V lásce se konec konců jeví tatáž situace jako při dobré večeři.

Chceme-li mít dlouho chuť, nesmíme se přejídat.


Aristoteles ze Stageiry

----------------------------
Milovat znamená přát někomu, co se pokládá za dobré; a to pro něho,
nikoliv pro sebe.

----------------------------I myšlení občas škodí zdraví.

----------------------------Přítel všech - přítel nikoho.

----------------------------

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.

----------------------------

Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví proč.

----------------------------

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

----------------------------

Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost.


----------------------------

Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí.


Napoleon Bonaparte

---------------------------

Jestli mě miluješ méně, znamená to, žes mě nemiloval nikdy.

---------------------------


Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky
žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.

---------------------------

Ženy jsou zaměstnáním pro lenocha, ale osvěžením pro bojovníka.

---------------------------

Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů,
kterou vede beran.

---------------------------

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku
to nejcennější: čas.

---------------------------

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže
mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně.

---------------------------

Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému,
jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti.

---------------------------


Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc.


Jean de La Bruyére

---------------------------

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpoustí v ní více poklesu než v přátelství.

---------------------------


Někteří lidé začínají mluvit o chvilku dřív, než začnou myslet.

---------------------------

Láska a přátelství se vylučují.

---------------------------


Kariéru lze udělat dík vlastním schopnostem nebo hlouposti jiných.

---------------------------

Žena, která se dívá jen na jednoho muže nebo je od něj stále odvrácena,
působí stejným dojmem.

---------------------------


Většina lidí prožije začátek svého života tak, že jsou jejich
poslední dny nesnesitelné.

---------------------------

Musíme se smát dříve, než se stanete šťastnými, neboť bychom
mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.

---------------------------

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila.

---------------------------

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády.

---------------------------

Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to
způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším
a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.


Albert Camus

---------------------------

Lidé mají dvojí tvář: nemohou milovat, aniž by přitom
milovali sami sebe.

---------------------------


Jediné, co vám přátelé nikdy neodpustí, je vaše štěstí.

---------------------------

Pravidlo: nejdříve pátrat po tom, co je v každém
člověku hodnotné.

---------------------------

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli
tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme.

Giovanni Giacomo de Seingalt Casanova

---------------------------

Když ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě ti nechá
pootevřené okno.

---------------------------Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti.

---------------------------

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne.
Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.

---------------------------Gaius Iulius Caesar

---------------------------

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu: oddávat se mu,
ale nelpět na něm.

---------------------------

V pohromách se většinou z přátel stávají nepřátelé.

---------------------------


Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.

-----------------------

Paulo Coelho

---------------------------

Když si něco přeješ, celý Vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.

---------------------------

Když začnete slibovat, co ještě nemáte, přestanete o to usilovat.

---------------------------

Lidé poznají velice brzy, proč mají žít; možná právě proto se
velice brzy vzdávají.

---------------------------

Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky
hlavní roli v Historii světa. A obvykle o tom neví.

---------------------------

Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde,
když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.

---------------------------
Marcus Tullius Cicero

---------------------------

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět.

---------------------------Jakou radu může dát ten, kdo ji sám potřebuje.

---------------------------
Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

---------------------------

Často nemá člověk většího nepřítele než sebe samého.

---------------------------

Nesprávné jsou ty války, které se podnikají bez příčiny.

-----------------------

Sebe samého zná každý nejméně.
-----------------------
To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co
bylo vytvořeno uměle.
-----------------------
Nic není tak nepolapitelné jako pomluva; nic se neujme
snáze a rychleji se nezakoření, nic se nerozroste do
takové šíře.

---------------------------

Prchlivost je nepřítelem rozvahy.

---------------------------

Kde je dobře, tam je má vlast.

---------------------------

Hněv je počátkem šílenství.

---------------------------

Kdo jinému připravuje pád, má vědět, že sobě připravuje záhubu.

---------------------------

Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé.

---------------------------

Napomínání, ať se vyhne urážkám a tvrdosti.

---------------------------

Nemůže být čestné, co není spravedlivé.

---------------------------

Žádné místo ti nemá být milejší než vlast.

---------------------------

V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se
její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch,
které proléváme.

---------------------------

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle,
je útočištěm a útěchou v neštěstí.

---------------------------

Výsledky válek jsou nejisté.

---------------------------

Nikdo není tak stár, aby si nemyslel, že může žít ještě aspoň rok.

---------------------------

Velcí muži vždy šetřili časem.

---------------------------

Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o
nic jiného než o mír.

---------------------------

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

---------------------------

Nic není tak příznačné pro přízemního a omezeného ducha,
jako láska k majetku… Majetek má se získávat prostředky
mravně nezávadnými, uchovávat přičinlivostí a šetrností,
a totéž platí i o jeho rozmnožování.

---------------------------

Mír to je svoboda a klid.

---------------------------

Přátelství je úplná shoda ve všech bož-ských a lidských
věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.

---------------------------

Smrt je ze všeho to poslední.

---------------------------

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.

---------------------------

Soudíš-li, zkoumej, vládneš-li, poroučej.

---------------------------

Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati.

---------------------------

Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval
za nenávist, ale za slávu.

---------------------------

Proč nechcete poznat, že vesmír je neuvědomělá inteligence,
když uvědomělá inteligence se rodí z něho?

---------------------------

Žádná pravidla nejsou pevná a trvalá.

---------------------------

Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost
života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří
touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla,
návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají
v duši a moří ji starostmi.

---------------------------

Přátelství má větší cenu než příbuzenstvo.

---------------------------

Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.

---------------------------

Osud je vládcem lidských věcí.

---------------------------

Mladík doufá, že bude dlouho živ, v což jako stařec už doufat nemůže.

---------------------------

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

---------------------------

Zálibo v páchání zla, jak velký půvab máš pro lidi špatné a
drzé, kdykoli je trest daleko a nastoupí místo něho volnost!
---------------------------

Každé zlo lze v zárodku snadno potlačit.

---------------------------

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu,
koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo
prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe,
i když jsi je tam sám nevyhledával.

---------------------------

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný.

---------------------------

Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.

---------------------------

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez
naděje na prospěch pro sebe.

---------------------------

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.

---------------------------

Neznalí lidé mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili.

---------------------------

Krása nemající svědka není k užitku.

---------------------------

Smrt na útěku je potupná, při vítězném boji slavná.

---------------------------

Krása, která nemá svědka, je bez užitku.

---------------------------

Sténání se někdy povoluje muži, a to zřídka, kvílení však ani ženě.

---------------------------

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost,
nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.

---------------------------

Odevšad vede do podsvětí stejně dlouhá cesta.

---------------------------

Svoboda je účast na moci.

---------------------------

Rozvážně jednat má větší cenu, než jenom rozumně myslit.

---------------------------

Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když
dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když
nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými
přátelskými styky a navazují nové.

---------------------------

Lháři obvykle nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu.

---------------------------

Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit
mocí, ani narušovat penězi.

---------------------------

Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost
vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.

---------------------------

Většina lidí nevidí ve svém okolí nic dobrého a krásného a zná
jen to, co jim přináší nějaký prospěch.

---------------------------

Státníci si mohou získat přízeň lidu nejsnáze bezúhonností a skromností.

---------------------------

Hloupý první řekne svůj názor.

---------------------------

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.

---------------------------

Bezbožný ať se neodvažuje usmiřovat hněv bohů dary.

---------------------------

Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.

---------------------------

Nic není tak citlivé, tak útlé, tak křehké a měnlivé jako
náklonnost a city občanů, kteří se nejen dokáží rozhněvat
na nešlechetnost kandidátů, ale často ohrnují nos i nad
správným jednáním.

---------------------------

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.

---------------------------

Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.

---------------------------

Lidský věk svůj průběh přesně stanovuje a je to jediná cesta
přírody, a to docela prostá. Každému životnímu období je přidělen
vhodný a pravý čas.

---------------------------

Velké věci nevznikají tělesnou silou, mrštností a rychlostí,
nýbrž z rozvahy, vážnosti a zdravého správného úsudku.

---------------------------

Vzpomínky na otroctví činí svobodu ještě milejší.

---------------------------

Co je milejšího než domácí krb?

---------------------------

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.

---------------------------

Hry a žertování jsou samozřejmě dovolené, avšak teprve po
vykonání důležitých a vážných úkolů, tak jako spánek a ostatní
způsoby odpočinku.
---------------------------

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.

---------------------------

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé.

---------------------------

Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.

---------------------------

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat
plody za květy.

---------------------------

Dum spiro, spero … - Dokud dýchám, doufám….

---------------------------

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a
druhý je připraven lhát.


Jára da Cimrman

----------------------------

Můžete o tom diskutovat, můžete s tím nesouhlasit, ale to je
asi tak vše, co s tím můžete dělat.

----------------------------

Každé zbytečné slovo je zbytečné.

----------------------------

Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá.

----------------------------

Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá…

----------------------------

Život je nejlepší školou života.

----------------------------

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích

-----------------------


René Clair

----------------------------

Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat.

----------------------------

Romantika lásky není v tom, že ženy zbožňujeme, ale že je střídáme.

----------------------------

S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat.

----------------------------

Kde není pošetilců, není opravdové lásky.

----------------------------

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit.

----------------------------

Soulož z přátelství má před láskou tu výhodu, že se vyznačuje vysokými parametry milostné techniky.

----------------------------

Potíž s lidmi, kteří mají času nazbyt, je v tom, že jej chtějí trávit s lidmi, kteří mají času hrozně málo.

---------------------------Dalajláma

---------------------------

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.

---------------------------

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost
za vaše konání.

---------------------------

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší
nectnost než nenávist.

---------------------------

Buďte každý den nějaký čas o samotě.

---------------------------

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.

---------------------------

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned
kroky k nápravě.

---------------------------

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí.

---------------------------

Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe,
a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska.

---------------------------

Čím hlouběji prohlédnéme utrpení, tím více se blížíme cíli
vysvobození z utrpení.

---------------------------

Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.

---------------------------

Přirozeností všech jevů je měnit se v každém okamžiku,
naznačuje nám to, že všechny jevy postrádají schopnost
trvat, postrádají schopnost být stále stejné.

---------------------------

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.

---------------------------

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se
náš život stává.

---------------------------

Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení
nemá, starosti nepomohou.

---------------------------

Mějte na paměti, že velká láska a velké výdobytky sebou
nesou velká rizika.

---------------------------

Pesimismus vede k neúspěchu.

---------------------------

Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se
pro něj vzdali.

---------------------------

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout
nesmrtelnosti.

---------------------------

Naučte se pravidlům, abyste je mohli správně porušovat.

---------------------------

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

---------------------------

Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice
důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.

---------------------------

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se
zpátky, budete se moci radovat podruhé.

---------------------------

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.

---------------------------

Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.

---------------------------

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.

---------------------------

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze
vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.Charles Dickens

---------------------------

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce.

---------------------------

Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.

---------------------------

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných.

---------------------------

Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť

na oslepující prach země, který pokrývá naše tvrdá srdce.

---------------------------

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

---------------------------

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.

---------------------------

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb,

jsouce obě poslušny jedné vůle.

---------------------------

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.

---------------------------

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém.

---------------------------

Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.

---------------------------


Eurípidés

----------------------------

Není zamilován, kdo nemiluje navždy.

----------------------------

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.

----------------------------

Tělo je nejhlasitějším tlumočníkem lásky.

----------------------------

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem.

----------------------------

Čas nikdy nereaguje na hodnotu našich přání:

Plyne ode dneška, zabývaje se svými vlastními záležitostmi.

----------------------------

Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.

----------------------------

Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo.

----------------------------

Dárky zalichotí i bohům, zlato působí víc než tisíc slov.

----------------------------

Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel.

----------------------------

Z veškerého bohatství je nejlepší najít ušlechtilou ženu.
William Shakespeare

---------------------------

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka,
stejně jako člověka ve zvíře.

---------------------------

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku.

---------------------------

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost
naše nemá zdání.

---------------------------

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.

---------------------------

Pravé jméno lásky je zajetí.

---------------------------

Klobouk mnicha nedělá.

---------------------------

Sám sobě zůstat věren.

---------------------------

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný.
Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají
jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči
bohaté a kapsu prázdnou.

---------------------------

Mlčení je nejlepší zvěstovatel radosti. Byl bych jen málo šťasten,
kdybych to mohl vyslovit.

---------------------------

Čin dobrý, umírá-li nepochválen, jich tisíc ubíjí, jež za ním jdou.

---------------------------

Žena je jako citlivé váhy: jen malounko se jí dotkneš, a již
je jazýček v pohybu.

---------------------------

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen
o tři znamenité přátele.

---------------------------

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu.

---------------------------

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

---------------------------

Kde láska počítá, je chudičká.

---------------------------

Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.

---------------------------

Jeho cit je slepý, a slepá láska po temnotě prahne.

---------------------------

Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.

---------------------------

Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek,
jak si přivolat další.

---------------------------

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost…

---------------------------

Takoví dva se dnes štíří, zítra smíří a než se nadějeme, jsou z nich tři.

---------------------------

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

---------------------------

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.

---------------------------

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí
dobýti ženy.

---------------------------

Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.

---------------------------

Sláva se podobá kruhu na vodě, který se nepřestává šířit,
až se samým šířením dočista ztratí.

---------------------------

Kolik pěkných bytostí tu je !
Jak krásné je lidstvo !

---------------------------

Má láska tváří tolik,že vlastně není nic než karneval.

---------------------------

Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova.

---------------------------

Být horlivý příliš je vždy nebezpečné.

---------------------------

Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.

---------------------------

Hluboký pád přivodí často největší štěstí.

---------------------------

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska.

---------------------------

Ach, ona teprv učí zářit svíce.
Jak v uchu černochově náušnice
žhne v tváře její spanilost,
nad lidský pomysl i nad žádost.
Jako když holubička k vranám sedne,
tak jiných krása vedle její bledne…

---------------------------

…že jsem kdy miloval? Ach ne, ó ne!
Já lásku neznal do dnešního dne.

---------------------------

Už Rosalina, tebou tolik ctěná, ti sešla z mysli?
Jste vy, chlapci, cháska! Ne v srdcích, v očích
jen je vaše láska!

---------------------------

Kdyby naše dobré vlastnosti z nás nevyzařovaly, bylo
by to, jako bychom je neměli.

---------------------------

Šťastný může být jen ten, kdo skutečně miloval jen
jednou v životě.

---------------------------

Veselý člověk je mistrem své duše.

---------------------------

Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější,
že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec,
přijde, kdy přijít má.

---------------------------

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.

---------------------------

Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.

---------------------------

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.

---------------------------

Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.

---------------------------

Zamilovaní jsou vdžy rychlejší než hodiny.

---------------------------

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.

---------------------------

Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové
okusí smrt jen jednou.

---------------------------

Kdyby každý dostal, co mu patří, kdo by pak byl
bezpečen před výpraskem?

---------------------------

Anonym nikdy za nic nestojí, nechť sám své jméno
považuje za nic.

---------------------------

Dobře se oběsit - to vyloučí možnost špatně se oženit.

---------------------------

Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy.

---------------------------

Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!

---------------------------

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je
v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen
poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že
smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo
pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená
opravdu milovat a jaké to je, když je moje
láska opětována…

---------------------------

Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi.

---------------------------

Nic není špatné tak, tak zlé, tak marné, aby to nebylo i
blahodárné, aniž co dobré, aby zneužito se nezvrhalo
v ohavnost, až líto. V ohavnost se tak někdy mění ctnost a
ve ctnost, tím co koná, ohavnost.

---------------------------

Lépe v pekle nežli se ženou svárlivou v domě společném.

---------------------------

Čas ubíhá různě, podle toho s kým.

---------------------------

Proto jsou svátky tak vzácně nevšední, že v dlouhé
řadě dnů, ční mezi všemi…

---------------------------

Čím víc jí dávám, tím víc ji mám.

---------------------------

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí.

---------------------------

Křehkosti, tvé jméno je žena.

---------------------------

Lépe být dobře oběšen než špatně ženat.

---------------------------

Znej míru v lásce, ať je stálá, zmešká kdo otálí, i ten
kdo příliš cválá.

---------------------------

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.

---------------------------

A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo,
že se dva lidé milovali.

---------------------------

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.

---------------------------

Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.

---------------------------

Nic není dobré nebo špatné. To z toho dělá až naše
přemýšlení.

---------------------------

Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.

---------------------------

Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je
zákeřný jed i balzám hojivý.

---------------------------

Smutným hodiny se dlouhé zdají.

---------------------------

Smrt z Tebe vysála med dechu, ale nepřemohla Tě.
Na tvojí krásu nemá.

---------------------------

Víme co jsme, ale nevíme, co z nás může být.

---------------------------

Život je příběh vyprávěný blbcem.

---------------------------

Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď,
dobře se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk.

---------------------------

Válka není žádný zápas proti tomu, když muž před protivnou
ženou prchá z domu.

---------------------------

Tučné břicho má hubený rozum.

---------------------------

Lidé by měli být, čím se zdají. A kteří tím nejsou, neměli by se tím ani zdát.

---------------------------

Křehkosti - tvé jméno je žena.

---------------------------

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení
nedosaženou věc víc, než má ceny.

---------------------------

Pánové to vám byl pád!

---------------------------

Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník.
Ta rozhoduje o tom, co z nich vyroste.

---------------------------

Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.

---------------------------

Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš,
a co máš, na to zapomínáš.

---------------------------

Dobrá pověst je nicotná a velmi nesprávná představa, často
se získá bez zásluhy a ztratí bez viny.

---------------------------

Když láska vadnout začíná skomírat, vždy si libuje v
tiché obřadnosti.

---------------------------

Ó, jak jsi mocná, lásko! Skrz tebe hovado si vede jako
člověk a člověk jako hovado. Taky labuť jsi ze sebe
dělal Jupitere, když jsi za Ledou chodil… Když už i
bohové jsou tak zhůvěřilí, co mají dělat ubozí lidé?

---------------------------

Víme, co jsme, ale nevíme, co můžeme být.

---------------------------

Spláchni pitím všechnu nevlídnost.

---------------------------

Naděje je loveckým psem beze stopy.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama